Accionament per motors AC/DC individuals

Sistemes per cobrir les diferents necessitats de regulació de velocitat, parell, i sincronisme.

Aquests sistemes permeten la regulació de velocitat, parell i posició d'un motor tant d'alterna com de continua.  

Es poden utilitzar motors de tipus asíncron, síncron, de continua, etc. A la vegada, les realimentacions poden ser per encoder, resòlver, encoder senoidal d'alta resolució, dinamo, etc. Per a cada aplicació existeix una combinació optima de tipus de motor, realimentació i controlador.