Trasllats de línies de producció o maquinària

Planificació, coordinació de l'execució, i direcció de projecte per a trasllats de maquinaria i/o línies de producció.

AUGI ofereix serveis de trasllat de maquinaria o línies de producció existents, tan en l'àmbit nacional com l'internacional. Aquests serveis van des de la realització parcial del projecte en coordinació amb altres empreses col·laboradores habituals del client; fins al servei integral amb lliurament claus en mà de la màquina i/o línea de producció, totalment instal·lada i posada en funcionament a destí.

En la fase inicial del projecte s'avalua in situ amb el client l'extensió de les feines a realitzar a cada ubicació, els serveis i infraestructures que s'hauran de preveure.

Seguidament es presenta un pla d'actuació assessorant de les millors opcions per optimitzar els costos del projecte, utilització de recursos humans i serveis existents a cada ubicació, logística del trasllat, etc...

En el cas de projectes claus en mà, la fase d'execució inclou la planificació, direcció del projecte, coordinació de les empreses i serveis necessaris, instal·lació i muntatge i posada en funcionament.