Registre de dades de procés

Registre i anàlisi de les dades de procés en continu.

Sistemes d'adquisició i anàlisi en continu de dades de procés amb paràmetres estadístics que permeten detectar desviacions que puguin afectar a la qualitat del producte i prendre les accions preventives per corregir-les.