Control de registre

Permet fer una actuació sobre un material, partint com a referència d'una marca impresa en el propi material.

Amb el control de registre, es detecta la posició real de la marca de referència del material, i amb aquesta lectura s'efectua una correcció del sistema, per mantenir la posició respecte la original. Amb aquesta tecnologia es pot:

  • Imprimir varis colors mantenint la posició entre ells.
  • Reimprimir sobre una impressió ja efectuada, sigui per la mateixa cara, o per la oposada.
  • Aplicar un producte (cola, adhesius, fondos, etc) en un punt concret del material.
  • Tallar el material, seguint la mida impresa.
  • Encolar diferents fulls, mantenint els inicis de full.
  • I en moltes altres aplicacions, on sigui necessari sincronitzar una acció repetitiva en un punt concret del material.