Sistemes SCADA & HMI (Interfase Home-Màquina)

Sistemes per assolir el diàleg interactiu entre operador i màquina o procés, transmetre ordres de funcionament i visualitzar resultats i situació de producció en temps real.

Són els elements concebuts per establir un diàleg entre l’operador i la màquina o procés.

Els equips permeten:

  • Visualitzar, de forma entenedora i amigable l’estat dels principals paràmetres de funcionament del seu procés
  • Senyalitzar explícitament les alarmes detectades
  • Facilitar l'assignació de consignes de treball i receptes
  • Substituir les botoneres i pupitres de maniobra

AUGI pot oferir-li l’equip que millor s’adapti a les seves necessitats, amb una programació adequada a les seves exigències de fabricació. Des del terminal de missatges més senzill, a sistemes en base PC per a la supervisió, control i adquisició de dades de procés, i totalment integrats a la xarxa d’autòmats de planta.