Automatització d'equipamient específic

Automatització d'equips específics emprats en els subprocessos que composen la fabricació.

Sistemes de control per l’automatització dels equips específics de cada subprocés dintre la fabricació, integració dels mateixos al SCADA de control de producció, i al sistema DCS de control global de la planta.

Inclou la regulació automàtica de paràmetres, sistemes d'alarma de procés, funcionament manual o automàtic del equip, recollida i registre de dades de procés, etc... segons la normativa vigent. L'equipament inclou:

Sintetitzadors: Equips per la dosificació i barreja de components per a la obtenció d'un producte partint de receptes de procés predefinides.

Centrifugadors: Equips per a l'extracció del medi de dissolució d'una barreja de producte per mitja de la força centrifuga.

Assecadors: Equips per el secat del producte fabricat un cop realitzat el centrifugat.

Liofilitzadors: Equips per l'extracció de l'aigua d'un producte per sublimació (dessecació al buit i molt baixa temperatura).

Envasadores: Equips per envasar productes al format comercial com: blisteadores, estutxadores, encaixadores, y demés perifèrics.