Instal·lacions elèctriques

Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT) per aplicacions de distribució, regulació i control.

AUGI disposa de personal tècnic qualificat per dur a terme tot tipus d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT):

 • Safates i canals
 • Estesa de cables i mànegues
 • Connexionat d’elements de camp
 • Cablejat d’entrades i sortides de quadres i armaris
 • Instal·lacions de serveis, enllumenat, quadres de distribució
 • Test i proves de continuïtat, aïllament, entrades/sortides, etc. 

La feina es planifica a la bestreta, preparant a taller el material, les tramades de cable i safata per poder reduir al màxim el temps efectiu d'instal·lació i poder ajustar el planning en casos de reconversió o modernització on sigui crític el temps de pèrdua de producció.

 • 392309
 • 392310
 • 392311
 • 392312
 • 392313
 • 392314