Instal·lacions elèctriques

Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT) per aplicacions de distribució, regulació i control.

AUGI disposa de personal tècnic qualificat per dur a terme tot tipus d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT):

  • Safates i canals
  • Estesa de cables i mànegues
  • Connexionat d’elements de camp
  • Cablejat d’entrades i sortides de quadres i armaris
  • Instal·lacions de serveis, enllumenat, quadres de distribució
  • Test i proves de continuïtat, aïllament, entrades/sortides, etc. 

La feina es planifica a la bestreta, preparant a taller el material, les tramades de cable i safata per poder reduir al màxim el temps efectiu d'instal·lació i poder ajustar el planning en casos de reconversió o modernització on sigui crític el temps de pèrdua de producció.