Control de la qualitat

Sistemes de verificació i control de la qualitat productiva.

Entenem com a control de qualitat, el conjunt d'eines, accions i estratègies que es realitzen a través d'analisis, tests o altres proves per tal de detectar problemes o defectes en els serveis, màquines, processos o productes produïts.

Un cop es té aquesta informació es poden implementar eines i processos de millora de la producció o servei que es requereixi per l'usuari o empresa.

Així doncs, a través de l'aplicació dels controls de qualitat en l'empresa es poden reduir costos, temps i maldecaps, oferint al vostra client un producte o servei que superi el de la vostra competència.

Bancs de proves

Bancs automatitzats per comprovacions i test de productes fabricats.

Augi dissenya i construeix sistemes automatitzats de comprovació i test de característiques i prestacions dels productes fabricats. Adaptats al procés productiu, permeten fer les proves i validacions en la mateixa línia de producció o a la zona prèvia a l'emmagatzematge.

Les principals característiques i prestacions són:

  • Automatització de la prova mitjançant actuadors i sensòrica adequada.
  • Sensors de precisió i amb calibració periòdica traçable.
  • Sistemes de connexionat ràpid.
  • Comunicacions amb instrumentació específica i electrònica de control.
  • Parametrització de la prova en funció del model a testejar (BCR, RFID, SVA).
  • Registre de dades i informe complert de cada prova en Servidor DB.
  • Enllaç amb sistemes de gestió MRP (Material Requeriments Planning) pel bescanvi de dades (ordres de producció, lots, escandalls, etc.).

A continuació alguns bancs de test i proves dissenyats per diversos sectors:

Banc de proves per bombes hidràuliques, tant per la part motriu com per la part de bombeig, integrades en el procés de fabricació i bescanviant dades amb els sistemes MRP de cada client. Informe de característiques, calibracions i corba de prova. En la part motriu, assajos de consum, proteccions, aïllament, connexió a terra, etc.

Banc de proves de motors per fabricants. Tests per motors d'alterna, contínua i imans permanents. Tests de velocitat, parell, funcionament amb i sense encoder, control de l'excitació, consum, temperatura, etc. Registre i informe final de proves i full de característiques.

Bancs de proves per filtres a pressió. Seqüència automàtica de proves a pressió segons perfil programat, detecció de fuites i validació de les unitats.

Altres tipus de bancs o sistemes de validació dins les diferents etapes de la producció. Proves de continuïtat elèctrica, aïllament, parell de cargolada, inspecció de característiques, etc.

Sistemes d'inspecció

Sistemes d'inspecció del producte on-line i off-line.

Sistemes d'inspecció integrats en el conjunt dels equips de control que permeten validar el producte fabricat. S'utilitzen els sensors adients per cada aplicació, des de simples fotocèl·lules a complexes aplicació de visió artificial.

Integrem la inspecció en el seu sistema de control automàtic de procés, afegint els equips de detecció en la infraestructura de control (PLC i busos de camp) i modificant el programa existent per adaptar les decisions operatives en funció de la nova informació adquirida.

Registre de dades de procés

Registre i anàlisi de les dades de procés en continu.

Sistemes d'adquisició i anàlisi en continu de dades de procés amb paràmetres estadístics que permeten detectar desviacions que puguin afectar a la qualitat del producte i prendre les accions preventives per corregir-les.