Armaris elèctrics

Els armaris elèctrics són el gestor d'un projecte d'automatització. Precisió en la seva execució, i cura pel detall són garantia d'èxit del projecte.

AUGI dissenya i munta els armaris elèctrics, pupitres de control i botoneres de maniobra per tal d’allotjar l’equipament elèctric necessari per a cada projecte.

Segons la normativa vigent i les especificacions pròpies de cada client, s’elaboren els esquemes i diagrames elèctrics necessaris per al muntatge i el connexionat dels elements que composaran el quadre.

Al nostre taller es realitza el mecanitzat, muntatge, connexionat i etiquetat dels elements que composen l’armari.

Un cop finalitzat, es sotmet a exhaustives proves d’aïllament i funcionament, incloent el dels equips instal·lats per tal de garantir el seu comportament a peu de procés, minimitzant així els temps de posada en funcionament a destí.